networking publications

End-to-end Performance Isolation through Virtual Datacenters
Sebastian Angel, Hitesh Ballani, Thomas Karagiannis, Greg OShea, and Eno Thereska
In OSDI 2014 - bibtex
Robust Network Compressive Sensing
Yi-Chao Chen, Lili Qiu, Yin Zhang, Zhenxian Hu, and Guangtao Xue
In MobiCom 2014 - bibtex