STOBJS

xargs keyword :STOBJS
Major Section:  XARGS

See xargs.