STOBJS

xargs keyword :STOBJS
Major Section:  MISCELLANEOUS

See xargs.