Contents    Page-10    Prev    Next    Page+10    Index   

Powers of 10: SI Prefixes

Prefix Symbol 10n Prefix Symbol 2k Word
Yotta Y 1024 Yobi Yi 280
Zetta Z 1021 Zebi Zi 270
Exa E 1018 Exbi Ei 260
Peta P 1015 Pebi Pi 250
Tera T 1012 Tebi Ti 240 trillion
Giga G 109 Gibi Gi 230 billion
Mega M 106 Mebi Mi 220 million
Kilo K 103 Kibi Ki 210 thousand
milli m 10-3
micro μ 10-6
nano n 10-9
pico p 10-12
femto f 10-15
atto a 10-18
zepto z 10-21
yocto y 10-24