EWD 190
Tentamen "Co-operating Sequential Processes."

Aan een grote ronde tafel zijn de plaatsen cyclisch genummerd van 0 t/m 39; de leden van een gezelschap van 40 personen zijn eveneens genummerd van 0 t/m 39, ieder mag alleen op zijn eigen plaats - dwz. de plaats, die zijn eigen nummer heeft - aan tafel aanzitten.

Hun gedragspatroon bestaat uit een niet-eindigende cyclische opeenvolging van:

leven (buitenskamers);
borrelen (binnenskamers, maar niet aan tafel);
eten (binnenskamers, aan tafel);
en alleen voor de heren
sigaren (binnenskamers, niet aan tafel).
Hun gedragingen moeten zo gesynchroniseerd zijn dat
1) nimmer drie cyclische opeenvolgende plaatsen aan tafel tegelijkertijd bezet zijn, en
2) geen dame van tafel opstaat, tenzij er tenminste 1 andere dame in de kamer is.

Voor de dames (die qualitate qua na tafel geen sigaar roken) is het opstaan van tafel en het verlaten van de kamer eenzelfde handeling. Eventuele personen, die met aan tafel gaan moeten wachten (wegens regel 1) op het van tafel opstaan van dame A, die (wegens regel 2) met opstaan moet wachten totdat, zeg, dame B binnenkomt, hebben ten aanzien van het aan tafel gaan voorrang boven dame B.

Er zijn tenminste twee dames in het gezelschap, dat met iedereen buitenskamers levend geinitialiseerd wordt.

De oplossing acht (ik) in het omvattend universum gedeclareerd:

1) de boolean procedure dame(u); value u; integer u; deze heeft de waarde "true" als persoon nr. u een dame is, de waarde "false" als persoon nr. u een heer is.

2) de integer procedure mod40(u); value u; integer u; deze heeft de waarde van u, gereduceerd modulo 40.

Gegeven is een oplossing van de volgende structuur.

begin semaphore mutex, damutex; semaphore array persem [0:39];
   boolean array honger [0:39]; integer array eettal [0:39];
   integer damnr, k;
   procedure test(u); value u; integer u;
   begin if honger[u] then
      begin if eettal[mod40(u-1)] < 2 and 
           eettal[u] < 2 and 
           eettal[mod40(u+1)] < 2 then 
         begin eettal[mod40[u-1)] := eettal[mod40(u-1)] + 1; 
            eettal[u] := eettal[u] + 1;
            eettal[mod40(u+1)] := eettal[mod40(u+1)] + 1; 
            honger[u] := false ; V(persem[u])
         end 
      end 
   end 

   procedure staop(u); value u; integer u;
   begin eettal[mod40(u-1)] := eettal[mod40(u-1)] - 1;
      eettal[u] := eettal[u] - 1;
      eettal[mod40(u+1)] := eettal[mod40(u+1)] - 1;
      test(mod40(u-2)); test(mod40(u-1));
      test(mod40(u+1)); test(mod40(u+2))
   end 
   for k := 0 step 1 until 39 do 
   begin honger[k] := false; eettal[k] := 0; persem[k] := 0 end;
   mutex := 1; damutex := 1; damnr := -1; k := 0;

   parbegin 
   persoon 0 : begin..... ..... ..... .....end;
       ⋮
   persoon39 : begin..... ..... ..... .....end 
   parend 
end
waarbij de structuur van persoon h is als volg:

persoon h:
begin Lh: leven;
     if dame(h) then 
     begin P(damutex); k := k + 1;
        if damnr ≥ 0 then 
        begin P(mutex); staop(damnr); V(mutex);
           V(persem[damnr]); damnr := -1
        end;
        V(damutex)
     end;
     borrelen;
     P(mutex); honger[h] := true; test(h); V(mutex); P(persem[h]); 
     eten;
     if dame(h) then 
     begin P(damutex); k := k - 1;
        if k = 0 then 
        begin damnr := h; V(damutex); P(persem[h]) end 
             else 
        begin P(mutex); staop(h); V(mutex); V(damutex) end 
     end 
           else 
     begin P(mutex); staop(h); V(mutex);
        sigaarroken 
     end;
     goto Lh
end

Opgave. Bewijs, dat de gegeven oplossing aan alle specificaties voldoet.

NB. De tentaminandi wordt verzocht hun papier slechts eenzijdig te beschrijven.


transcribed by Sam Samshuijzen
revised Mon, 15 Jan 2007