EWD 364 - 0

Weledelgestrenge Heer, Ingenieur Swinkels,

Afstuderen is net zoiets als geboren worden en doodgaan; je doet zuk soort dingen maar één keer in je leven en daarom zijn ze een gelukwens waard. Ik feliciteer U dan ook van ganser harte met de behaalde titel van "wiskundig ingenieur", U verleend ter afsluiting van een studietijd in welker laatste gedeelte ik, als officiële afstudeerhoogleraar iets nauwer betrokken ben geweest: aan drs C. Bron, die de feitelijke begeleiding van uw afstudeerwerk gedaan heeft, zijn wij, dacht ik beiden onze dank verschuldigd en ik vertrouw ook uit Uw naam hier deze dank openlijk uit te mogen spreken, temeer daar het de laatste keer was dat hij mij deze dienst bewijzen kan.

U heeft jaren geleden gekozen voor de afstudeerrichting die sindsdien met de naam "informatica" is opgesierd. Toendat die kogel door de kerk was hebben wij een aantal met elkaar over die keuze gesproken. Wat mij in U aantrok was een slordig waarnemer voor "ongeïnterresseerdheid" zou kunnen verslijten; ik meende iets heel anders zien: nl. een ruime belangstelling, een verlangen zich liever breed te oriënteren dan zich voortijdig te totaal te indentificeren met een specialisme, dat voor de rest van een mensenleven wellicht niet genoeg intellectuele speelruimte bieden kan.

EWD 364 - 1

In Uw afstudeerperiode heeft U een implementatie ontworpen en gerealiseerd voor de programmeertaal TRAC, waarbij U, omdat het een conversationele programmeertaal betreft, direct kon voortbouwen op het afstudeerwerk van ir. J.J. van Amstel. Om een afstudeerder aan een redelijk groot project te zetten is altijd een zeker risco, in Uw geval is het risico niet te groot geweest, wij beschouwen Uw werk om een aantal redenen met succes bekroond. Ten eerste, omdat Uw implementatie werkt. Ten tweede omdat Uw implementatie een qua opbouw een heel nette indruk maakt. Maar het derde punt is het belangrijkste: ik geloof dat U een heleboel geleerd hebt. Het was Uw eerste "grote" programma, en daar leer je natuurlijk altijd van, maar U hebt meer geleerd dan onder dergelijke omstandigeheden onvermijdelijk is: U hebt nl. tevens geprobeerd opbouw en overwegingen te documenteren, en in die poging hebt U ervaren, dat zulks verre van triviaal is omdat je je eigen uitdrukkkingsmiddel daarvoor scheppen moet.

De ijver en toewijding waarmee U gewerkt hebt geven mij vertrouwen voor Uw toekomst, waarin de beste wensen U begeleiden.

Ir. Swinkels, nogmaals mijn hartelijke gelukwensen.


Transcribed by Michiel Duvekot.

Last revision: Tue 26 Aug 2003.