Map Synchronization Applications

Map Synchronization: from Object Correspondences to Neural Networks

CVPR 2019 Tutorial

Map Synchronization
from Object Correspondences to Neural Networks

CVPR 2019 Tutorial


Speakers:

Qixing Huang Xiaowei Zhou Tinghui Zhou Junyan Zhu